Category Archives: ปลูกกัญชา

การทำให้ถูกกฎหมายของปลูกกัญชาทางการแพทย์

ประกอบด้วยคำแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของแพทย์ว่าปลูกกัญชาจะเป็นประโยชน์ทางการแพทย์สำหรับสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมของผู้ป่วย ไม่ใช่ใบสั่งยากัญชา เนื่องจากใบสั่งยาถูกกำหนดโดยกฎหมายว่าเป็นคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเภสัชกรที่ได้รับอนุญาตในการจัดหายา ใบสั่งยากัญชาเป็นไปไม่ได้เนื่องจากยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์อยู่ภายใต้ระเบียบของรัฐบาลกลางที่กว้างขวาง มีการใช้ถ้อยคำเพื่อให้ผู้ป่วยที่แสวงหากัญชาได้รับใบสั่งยาสองรายการ ด้วยเหตุนี้กฎหมายจึงตายอย่างมีประสิทธิภาพ แพทย์ที่แนะนำให้ใช้กัญชาเป็นยาจะได้รับการคุ้มครอง

ปลูกกัญชามีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายหรือการผลิต

แพทย์หลายพันคนแนะนำปลูกกัญชาภายใต้กฎหมายกัญชาทางการแพทย์ของรัฐ และจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีใครถูกลงโทษจากรัฐบาลกลาง ผู้ป่วยอาจขอใบรับรองจากแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อย่างไรก็ตาม เขาหรือเธออาจไม่เต็มใจที่จะให้คำแนะนำ ซึ่งอาจเกิดจากความกลัวว่าจะถูกฟ้องร้อง หรือเพียงแค่ไม่รู้เรื่องนี้ม

ปลูกกัญชา

วิธีปลูกกัญชา

ากพอ หากเป็นเช่นนั้น ผู้ป่วยมีสิทธิ์ได้รับสำเนาเวชระเบียนและไปพบแพทย์คนอื่นที่มีความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์

โดยทั่วไปแล้ว รัฐต้องการคำแนะนำจากแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในรัฐนั้น แอริโซนาทำสิ่งนี้ เมื่อได้รับการรับรองแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสมัครกับกรมบริการสุขภาพแอริโซนาสำหรับบัตรลงทะเบียน ปลูกกัญชาทางการแพทย์ของแอริโซนา บัตรประจำตัวของ มีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่ผลิต จากนั้นจำเป็นต้องมีการรับรองใหม่ การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงชื่อแพทย์ หมายเลขใบอนุญาต ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล

ชื่อและวันเดือนปีเกิดของผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

คำแถลงว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์มีภาวะสุขภาพที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมตามที่กำหนดโดยกรมบริการสุขภาพแอริโซนา การระบุเงื่อนไขทางการแพทย์ที่ทำให้ร่างกายอ่อนแออย่างน้อยหนึ่งอย่างในรูปปั้น เป็นเงื่อนไขทางการแพทย์ที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมเฉพาะของผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คำแถลงเริ่มต้นโดยแพทย์ว่าแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดหาการจัดการและการดูแลตามปกติของภาวะสุขภาพที่ทรุดโทรมของผู้ป่วยหลังจากดำเนินการซักประวัติ

การตรวจร่างกายอย่างครอบคลุม ปลูกกัญชาของผู้ป่วยที่เก็บรักษาโดยแพทย์ผู้รักษาอื่นๆ เป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจรวมถึงปฏิกิริยาของผู้ป่วยและการตอบสนองต่อ การรักษาพยาบาลทั่วไป คำแถลงซึ่งเริ่มต้นโดยแพทย์ว่าแพทย์ได้ตรวจทานยาและอาหารเสริมที่สั่งโดยแพทย์และไม่ใช่ใบสั่งยาและอาหารเสริมทั้งหมดที่ผู้ป่วยที่เข้าเงื่อนไขกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อพิจารณาปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้นกับกัญชาทางการแพทย์ คำแถลงเริ่มต้นโดยแพทย์ว่าแพทย์ได้อธิบายความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่เข้าเงื่อนไข