TFRS9 รายงานสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพต่อหน่วยงาน

ภาระการรายงานเกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง TFRS9 และนิติบุคคลมีความสำคัญองค์กรประกอบด้วยหน่วยงานธุรกิจตั้งแต่หนึ่งแห่งขึ้นไปที่ผู้บริหารต้องเก็บบัญชีและรายงานสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น Internal Revenue Service (IRS) และหน่วยงานรายได้ของรัฐที่เทียบเท่า TFRS9 องค์กรที่มีพนักงานต้องรายงานข้อมูลบัญชีเงินเดือนต่อ IRS, Social Security Administration และหน่วยงานรายได้

ของรัฐและหน่วยงานว่างงาน TFRS9 กิจการที่ขายหลักทรัพย์ต้องรายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ TFRS9 รายงานอาจต้องยื่นต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐ กระทรวงแรงงานสหรัฐ สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐ TFRS9 และหน่วยงานรัฐบาลกลางและรัฐอื่น ๆ อีกหลายแห่ง เคาน์ตีและเทศบาลอาจต้องการรายงานด้วย

นิติบุคคลอาจต้องรายงานสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อหน่วยงาน

องค์กรที่ทำธุรกิจนอกสหรัฐอเมริกาอาจต้องยื่นรายงานต่อรัฐบาลต่างประเทศ ภาษี อากร และค่าธรรมเนียมจะชำระพร้อมกับการยื่นรายงานหรือแยกต่างหาก ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ TFRS9 หากจ่ายแยกต่างหาก การชำระเงินจะต้องกระทบยอดกับเอกสารที่ยื่น TFRS9 นิติบุคคลอาจต้องรายงานสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น หน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารต้องวัดผลทั้งทางการเงิน TFRS9 และที่ไม่ใช่ทางการเงินภายในและระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นองค์กรตามกำหนดเวลาที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย กำไร กระแสเงินสด TFRS9 และผลตอบแทนจากการลงทุน การวัดผลทางการเงินขึ้นอยู่กับอัตรา TFRS9 ปริมาณของอินพุต ปริมาณของผลผลิต และอายุ ประสิทธิภาพทางการเงินต้องได้รับการประเมินในแง่ของมาตรการที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น ส่วนแบ่งการตลาดและการเจาะตลาด TFRS9 การใช้ผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจของพนักงานและลูกค้า คุณภาพ เวลาออกสู่ตลาด รอบเวลา และการใช้สินทรัพย์ เนื่องจากระบบข้อมูลเป็นแบบตามเวลาจริงมากขึ้น

การประมาณการและการตัดสินจะต้องใช้อย่างสอดคล้องกัน

ต่อนักลงทุนภายนอกและเจ้าหนี้บางราย TFRS9 เช่น สถาบันการเงิน และต่อ ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรายงานเหล่านี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานที่สามารถวัดสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานขององค์กรเทียบกับผู้อื่นได้บนพื้นฐานที่สอดคล้องกัน tfrs9 tfac รายงานเหล่านี้รวมถึงงบการเงินของกระแสเงินสด รายได้ และเงื่อนไข TFRS9 หมายเหตุประกอบเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

และประกอบด้วยรายการต่างๆ เช่น ภาระผูกพันและภาระผูกพันที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินในอนาคตขององค์กร ฝ่ายบริหารต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ในงบการเงินภายนอก อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่จำเป็นต้องออกจาก GAAP TFRS9 หากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญอาจเกิดขึ้น ในกรณีเช่นนี้ต้องเปิดเผยเหตุและผล การประมาณการและการตัดสินจะต้องใช้อย่างสอดคล้องกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.tfrs9consulting.com/post/article1

TFRS9